Shop - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tour de Bouw Shop

 1. Algemeen

1‐1 Op al onze artikelen zijn de volgende leveringsvoorwaarden en betalingscondities van toepassing. De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: de opdrachtgever) van Tour de Bouw Shop (hierna: Tour de Bouw) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1‐2 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e‐mail.

1‐3 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1‐4 Aangezien kleuren door gebruik van verschillende apparatuur(computerinstellingen) of persoonlijke interpretatie afwijken, kan kleurverschil van textiel niet uitgesloten worden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tour de Bouw en de opdrachtgever.

 1. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2‐1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en staan vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW.

2‐2 Tour de Bouw is niet verantwoordelijk voor schrijffouten. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Tour de Bouw of ‐ indien geen offerte is uitgebracht ‐ door schriftelijke bevestiging van Tour de Bouw van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

 1. Factuur en betaling

3‐1 De factuur is gebaseerd op het in de offerte vermelde bedrag inclusief bijzondere afspraken.

3‐2 Betalingen of aanbetalingen dienen vooruit te geschieden via een overschrijving of telebankieren.

Zodra uw betaling ontvangen is zullen wij tot bestelling, productie en verzending overgaan.

3‐3 Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen zal Tour de Bouw tevens naast de prijzen ook de kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zoals verzend‐ en materiaalkosten, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

3‐4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op de factuur enige bedragen in mindering te brengen dan wel te verrekenen. Bij niet‐tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente, welke 2 procentpunten hoger ligt dan de wettelijke rente, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

 1. Levering en verzenden

4-1 Voor standaardverzending vragen wij een bijdrage overeenkomstig met de tarieven van Post NL. (wordt vermeld op uw bevestiging)

4-2 Bij leveringen buiten Nederland doch binnen de EU vragen wij een bijdrage overeenkomstig met de hiervoor geldende tarieven van Post NL.

4-3 Indien onze producten niet leverbaar zijn binnen 30 dagen, zal dit per e‐mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order kosteloos te annuleren of vervangende artikelen te bestellen.

 1. Recht van Herroeping

5‐1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na aankoop zonder opgave van redenen de overeenkomst kosteloos te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons schriftelijk per post, fax of e‐mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U hebt ná uw herroeping nog een termijn van 14 dagen om het artikel aan ons retour te zenden.

5‐2 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5‐3 Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 1. Suggesties of vragen

6‐1 Heeft u suggesties of vragen, stuur dan een e‐mail naar info@bouwklikshop.nl

6‐2 Tour de Bouw kan een order beëindigen of een koper weigeren.

6‐3 Onze producten kunnen in overleg met Tour de Bouw geruild worden.

6.4 Uw bestelling wordt op risico van de koper verstuurd.

Zoekgeraakte zendingen worden niet door ons vergoed. Om dit te voorkomen kunnen wij, tegen meerprijs, de bestelling aangetekend verzenden.

 1. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Tour de Bouw gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

 1. Copyright

Alle rechten van deze website zijn aan Tour de Bouw voorbehouden.

Alleen met toestemming van Tour de Bouw mogen inhoudelijke informatie en/of beelden verspreid of gekopieerd worden.

 1. Wijziging, intrekking van opdrachten

9‐1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Tour de Bouw gerechtigd de termijn en/of de factuur aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

9‐2 Indien een opdracht door de opdrachtgever om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken, is hij betaling van het volledige overeengekomen bedrag met betrekking tot de opdracht verschuldigd.

 1. Reclames en geschillen

10‐1 De opdrachtgever dient klachten over de opdracht zo spoedig mogelijk aan Tour de Bouw kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Tour de Bouw te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 1. Overmacht

11‐1 Tour de Bouw is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik‐ en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Tour de Bouw van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van Tour de Bouw.

11‐2 In geval van overmacht aan de zijde van Tour de Bouw, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan een maand zijn zowel Tour de Bouw als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 1. Aansprakelijkheid, vrijwaring

12‐1 Tour de Bouw is nimmer aansprakelijk voor schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en winstderving.

12‐2 Tour de Bouw is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen en/of informatie of informatiedragers.

12‐3 Wij kunnen artikelen die gedragen, beschadigd of kwijtgeraakt zijn, of op andere wijze niet aan onze richtlijnen voldoen, niet als retourzending accepteren.

 1. Ontbinding

13‐1 Tour de Bouw is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

13‐2 Indien Tour de Bouw door omstandigheden, die niet voor zijn rekening komen, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Tour de Bouw geen invloed kan uitoefenen.

 1. Auteursrechten

14‐1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Tour de Bouw het auteursrecht op de door Tour de Bouw vervaardigde, aangepaste of anderszins in het kader van de opdracht gebruikte logo’s of andere afbeeldingen.

De opdrachtgever vrijwaart Tour de Bouw tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms‐, octrooi‐, auteurs‐ of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Toepasselijk recht

15‐1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Tour de Bouw is Nederlands recht van toepassing.

15‐2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Algemene voorwaarden Tour de Bouw Shop

 

Lunchlocatie Tour de Bouw

Bij de lunchlocaties is er op donderdag 27 juni de mogelijkheid om op de bouwlocatie een broodje te eten. Graag van te voren even aanmelden.

Succesvol verzonden. Bedankt voor je aanmelding!

Vervolgstap - we zijn er bijna...

Start nu de actie!

Help met jullie actie(pagina) mee om donaties binnen te fietsen voor Prinses Máxima Centrum in de strijd tegen kinderkanker.
Zet ‘m op! -Klik op de knop Start Actie(pagina)